รองนายกฯ “อนุทิน” จับมือ 4 กระทรวง ร่วมพัฒนาคน พัฒนาชาติ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หวังปลูกจิตสำนึกรักชาติ ภาคภูมิใจประวัติศาสตร์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำทัพผู้บริหารมหาดไทย แรงงาน อุดมศึกษาฯ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุม “การสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เป็นคนที่มีจิตสำนึกรักชาติ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย” โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเจ้าภาพให้การต้อนรับ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม “การสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ปลูกจิตสำนึกรักชาติ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ” โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 4 กระทรวง รวมถึงผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน เป็นผู้แทน สพฐ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มท. กล่าวว่า ภารกิจของ 4 กระทรวง (ศธ. มท. อว. รง.) ที่อยู่ในกำกับ อยากให้มีเป้าหมายและภารกิจในแนวทางเดียวกันคือ “การพัฒนาคน พัฒนาชาติ” โดยเฉพาะทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องบูรณาการกำกับดูแลร่วมกันเป็นแบบ cluster ถึงแม้ในการดำเนินการจะเริ่มจากการเมือง แต่เมื่อได้กำกับดูแลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน การศึกษา และความมั่นคงของประชาชน จึงมีความมุ่งหวังให้ทั้ง 4 กระทรวง ดำเนินนโยบายสอดประสานและส่งเสริมซึ่งกันและกัน 

เริ่มจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาประชากรตั้งแต่วัยแรกเริ่ม ปลูกฝังค่านิยมที่ดี และสร้างวิวัฒนาการที่ทันสมัย ส่งไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ถือเป็นมันสมองของประเทศ เน้นพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมศักยภาพของคน ศักยภาพทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับอุดมศึกษา จากนั้นส่งไม้ต่อให้กระทรวงแรงงานรับหน้าที่สร้างโอกาสการทำงาน โดยมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ช่วยออกใบประกอบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้การรับรองความสามารถเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชนตามความสามารถ 

ส่วนกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและประเทศชาติ ตามแนวทาง “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพครบวงจร โดยเน้นย้ำในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อที่จะได้ข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี มาสืบทอดจิตสำนึกในการรักชาติ ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

“ขณะเดียวกันต้องขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดนโยบายต่าง ๆ ออกมา ทั้งนโยบายการลดภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทุกระดับ ส่งผลให้มีการเพิ่มโอกาสในการหารายได้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งสามารถตอบสนองนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกได้ การดูแลสวัสดิการ สวัสดิภาพของผู้เรียนให้มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อกำกับดูแลควบคุมปัญหาต่าง ๆ รวมถึงความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่อาจเกิดขึ้น” นายอนุทิน กล่าว

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของประเทศ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ ศธ.จึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพรียบพร้อมด้วยทักษะความรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้เป็นอย่างดี 

“การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย เข้าใจความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ สามารถดำรงตนเป็นพลเมืองดีที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งการร่วมมือกันระหว่าง 4 กระทรวง จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพ มีทักษะความพร้อม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่นยืน โดยเฉพาะภาคราชการ ซึ่งผู้ที่จะเข้ารับราชการนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ แล้ว ต้องมีทัศนคติที่ดีในการดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี ภาคภูมิใจและเข้าใจในความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ” พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าว

จากนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 กระทรวง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย” ร่วมกับ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มท. กล่าวว่า เรามีเป้าหมายและภารกิจร่วมกันคือการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ ให้ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ คือ ทรัพยากรมนุษย์ ได้รับการเสริมสร้างและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เรามี ศธ.ที่คอยโอบอุ้มพัฒนาประชากรวัยแรกเริ่ม ปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวิชาการที่ทันสมัย มี อว. ที่ถือเป็นในสมองของชาติ เน้นการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีกระทรวงแรงงาน ที่ส่งเสริมศักยภาพสร้างโอกาสในการทำงาน ดูแลสวัสดิการที่ดี ตลอดจนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งออกประกาศนียบัตรรับรองความสามารถและทักษะฝีมือให้แก่คนทำงาน ไปจนถึงผู้ที่ไม่มีโอกาสที่ดีที่จะได้เล่าเรียนศึกษา ไม่มีใบปริญญา ไม่มีใบประกาศนียบัตร แต่หากมีทักษะพิเศษ มีความสามารถพิเศษทางด้านความชำนาญต่าง ๆ ทางสถาบันวิชาชีพจะพิจารณาในการออกใบรับรองเพื่อให้นำไปประกอบอาชีพต่อไป 

“การมอบนโยบายวันนี้เป็นเพียงการต่อยอดนโยบายต่าง ๆ ที่มีการขับเคลื่อนมาอยู่แล้ว แต่ขอเน้นย้ำให้ทุกคน ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานร่วมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงาน ส่วนราชการ และข้าราชการการเมือง ดำเนินการตามนโยบาย 4 กระทรวงหลักอย่างเข้มข้น ในการสร้างสังคมที่สงบสุข สร้างความภาคภูมิใจในแผ่นดินไทย และเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความสามารถในการพัฒนาประเทศได้” นายอนุทิน กล่าว