สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์ ผอ.รร.บ้านแห่ประชานุกูล ประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจตรงกันของครูและบุคลากรทางการศึกษา และขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในระยะที่ 3 สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วิทยากร ได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ดร.สุริยา นทีศิริกุล อกศจ.ร้อยเอ็ด ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์ ดร.สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ ศน.ทองอินทร์ ภูมิประสาท และ ศน.ทนงศักดิ์ แหล่งสนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวน 540 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก 54 โรงเรียน การประชุมครั้งนี้ นับว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจและตระหนักให้ความสำคัญของผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้ง 54 โรงเรียน โดยใช้งบประมาณจากโรงเรียนทุกโรงเรียน เพื่อเป้าหมายร่วมกัน คือ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับคณะครูทุกท่านในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ชมภาพวันที่ 29 เมษายน 2562 ชมภาพวันที่ 30 เมษายน 2562