สพป.ลพบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมาย นายกฤตภาส นิกรกุล รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติในการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สืบเนื่องจาก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดการขอพระราชเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566 ตามความในมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ให้มีเหรียญลูกเสือยั่งยืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะทำงานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ดังที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ. 2561