การตรวจสอบประวัติของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้