สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมการรับการประเมิน  ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4