สพม.ตรัง กระบี่ เปิดโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กและ Child Safeguarding in School

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก “Child Safeguarding School”  โดยมีคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด สพม.ตรัง กระบี่ เข้าร่วมการอบรมได้แก่ โรงเรียนในเตาพิทยาคม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ และโรงเรียนบ้านพรุจูด สพป.ตรัง เขต 2  ซึ่งเป็นโรงเรียนคุ้มครองเด็ก จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นรวม 60 คน โดยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กในการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนในการส่งเสริมพัฒนานักเรียน โดยโรงเรียนในเตาพิทยาคมและโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุม จากโรงเรียนห้วยยอด หลังจากนั้น นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องศาสตร์พระราชา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง