ผู้ตรวจราชการ ศธ. ติดตามโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” โรงเรียนบ้านพระนอน

นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”  ณ โรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง 1 ใน 121 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้ดำเนินการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการตนเองสำหรับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานผู้ใช้แรงงานของโรงเรียนบ้านพระนอน”  โดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน และดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมบูรณาการข้ามศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน กล่าวว่า การจัดการศึกษา ในช่วงเช้าเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดที่ดีขึ้นทั้ง 5 วัน (กิจกรรมบูรณาการข้ามศาสตร์) มีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน ได้แก่ วันจันทร์ จะมีการจัดกิจกรรมโลกแห่งการทำงาน, วันอังคาร จะมีการจัดกิจกรรม สุนทรียภาพทางดนตรีอารมณ์และศิลปะ, วันพุธ จะมีการจัดกิจกรรม สุขภาพกายกีฬาและนันทนาการ, วันพฤหัสบดี กิจกรรมพลเมืองโลกรักตนเองรักเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม, วันศุกร์ กิจกรรม ศีลธรรมนำใจใฝ่สัมฤทธิ์ จิตสาธารณะ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ เรียนดี และมีความสุข

ด้านนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการ ศธ. กล่าวชื่นชมการจัดการศึกษากิจกรรมบูรณาการข้ามศาสตร์ ว่าเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนตามบริบทของชุมชน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และเรียนอย่างมีความสุข เหมาะสมที่เป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆ มาศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทชุมชน

ส่วนดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวว่า พร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดได้จัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งจะขยายผลไปสู่โรงเรียนในสังกัดอีกด้วย