สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

วันที่  28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

   นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 19  คน เพื่อให้มีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสม พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่   ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

    โดยนายชวลิต   ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี แนะแนวทางการปฏิบัติราชการ การรักษาระเบียบวินัยข้าราชการ   พร้อมทั้ง มอบนโยบายการจัดการศึกษา E&J Learning Model สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข”