โรงเรียนบ้านหัวอ่าว สพป.นครปฐม เขต 2 จัดการอบรมยุวเกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร