ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. “ภูธร” เปิดกิจกรรมค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา “เครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสพฐ. (OBEC Special)” ในกลุ่มตัวอย่าง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางกิจกรรมค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา “เครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสพฐ. (OBEC Special)” ในกลุ่มตัวอย่าง ณ โรงแรมริเวอร์ไชด์ กรุงเทพมหานคร

.

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำเนินกิจกรรมค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “สถานศึกษาคุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ.” (OBEC Specia) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาค้นพบศักยภาพและความโดดเด่นของตนเองและเผยแพร่ความโดดเด่นของ

สถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รูปแบบ นวัตกรรมการบริหารและการจัดการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพและให้สาธารณชนทราบ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีการบรรณาธิการกิจแนวทางกิจกรรมค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาแล้ว

.

โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 6 เขต ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์, สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด 9 เครือข่าย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดตาก, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดลำปาง, จังหวัดลำพูน, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสงขลา, จังหวัดสตูล และคณะทำงาน รวมจำนวน 50 คน