ศธ. มอบ “รางวัลครูถิรคุณ” ยกย่องครูธวัชชัย ฮีโร่ปกป้องนักเรียนจากชายคลุ้มคลั่ง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และประธานกรรมการคุรุสภา เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องครูผู้เสียสละ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ โดยมอบรางวัลครูถิรคุณ ให้แก่ นายธวัชชัย ด้วงธรรม ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด จ.ชัยภูมิ เนื่องจากเป็นครูที่ปกป้องนักเรียนจากชายคลุ้มคลั่งถือมีดไล่ฟันครูและนักเรียน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. รวมถึงคณะกรรมการคุรุสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 

.

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่ครูธวัชชัย ด้วงธรรม ได้ปกป้องเด็กนักเรียนและต่อสู้กับชายคลุ้มคลั่งที่บุกใช้อาวุธมีดไล่ฟันเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขณะกำลังเข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง คณะกรรมการคุรุสภา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณในวิชาชีพ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัด จึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ครูธวัชชัย ด้วงธรรม ให้เป็นผู้ได้รับ “รางวัลครูถิรคุณ” เป็นคนที่ 9 ของรางวัลนี้ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของคุรุสภา ในฐานะสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอำนาจหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศเกียรติคุณยกย่องครูผู้เสียสละ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลครูถิรคุณ ซึ่งรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มีอุดมการณ์และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข จนเป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

.

  “ครูธวัชชัย นับได้ว่าเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง มีความรักและห่วงใยผู้เรียนเสมือนลูกของตนเอง เมื่อเห็นผู้เรียนที่เป็นลูกศิษย์อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและอันตรายก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือ และปกป้องโดยไม่คิดถึงชีวิตตนเอง การกระทำของครูธวัชชัย นับว่าเป็นการเสียสละ และสะท้อนถึงจิตวิญญาณครูที่เต็มเปี่ยมและยิ่งใหญ่มาก นับเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน บุคคลในวิชาชีพครู และผู้คนในสังคมได้อย่างดียิ่ง ผมขอชื่นชมครูธวัชชัยอีกครั้ง และขอให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ทุกด้านอย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปตามอุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครูตลอดไป” รมว.ศธ. กล่าว

.

ด้าน ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงการพิจารณา “รางวัลครูถิรคุณ” ว่า คณะกรรมการคุรุสภาจะพิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก จาก 1) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณ รักและศรัทธาในวิชาชีพ จนเป็นที่ประจักษ์  2) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  3) เป็นผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ แก่เพื่อนครู และผู้เรียน 4) เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของผู้เรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นต้นแบบของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับ  5) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือประกอบวิชาชีพในพื้นที่ที่มีชุมชนและสังคมที่มีความแตกต่างทั้งทางภาษาและวัฒนธรรม หรือในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดาร รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาภัยสังคมหรือความมั่นคงของชาติ หรือมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานอย่างสูงด้วยความเสียสละ และอุตสาหะเป็นเวลานานและปรากฏผลงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยความสม่ำเสมอต่อเนื่อง หรือ 6) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบวิชาชีพจนได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายหรือสูญเสียอวัยวะ หรือถึงแก่ชีวิต โดยเหตุเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือในการประกอบวิชาชีพ หรือเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่เป็นกรณีพิเศษจนเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำ หรือเพราะเหตุปฏิบัติตามหน้าที่ หรือได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เว้นแต่การประสบเหตุนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของตน หรือจากเหตุที่ตนมีส่วนร่วมในการกระทำนั้นด้วย 

.

ขณะที่ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความเป็นห่วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และในวันนี้ได้ชื่นชมคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ที่ปกป้องนักเรียนจากเหตุชายคลุ้มคลั่งบุกรุกเข้ามาพื้นที่โรงเรียน แล้วก่อเหตุใช้มีดวิ่งไล่ฟันคณะครูและนักเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ คุณครูธวัชชัย ด้วงธรรม ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ที่ได้ต่อสู้กับชายผู้บุกรุก อย่างมีสติและกล้าหาญ คิดถึงความปลอดภัยของนักเรียนมากกว่าชีวิตของตนเอง จนได้รับบาดเจ็บที่มือและแขน ถือเป็นผู้เสียสละ ยึดมั่นในอุดมการณ์วิชาชีพ สะท้อนถึงจิตวิญญาณของความเป็นครูที่เต็มเปี่ยม สมควรแก่การยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเผยแพร่คุณงามความดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

.

“สถานศึกษาปลอดภัย เป็นประเด็นที่ สพฐ. ให้ความสำคัญ แต่จากเหตุการณ์ที่โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด พบว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานปกครองและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จึงขอชื่นชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดประชุมถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทันที กำหนดแผนรับมือและแผนเผชิญเหตุที่บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานในจังหวัดสำหรับเหตุที่อาจเกิดในอนาคต นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรภูเวียง จ.ขอนแก่น ที่ได้มาฝึกทักษะการหนี ซ่อน สู้ ให้แก่นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์ไม้ง่ามแบบบล็อกจับคนคลุ้มคลั่ง ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ สภ.ภูเวียง ได้คิดค้นขึ้น เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งนี้ สพฐ. จะประสานภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงเร่งฝึกทักษะการเตรียมพร้อมและเผชิญเหตุแก่ครู นักเรียนทั่วประเทศต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

.

ทางด้านนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว ครูธวัชชัย สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญ ปกป้องนักเรียนให้พ้นจากอันตราย มีจิตวิญญาณความเป็นครู อุทิศตนเพื่อความปลอดภัยของลูกศิษย์และเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับสังคม สพฐ. ขอชื่นชมการกระทำครั้งนี้ของครูธวัชชัย ซึ่งถือว่ามีความกล้าหาญมาก สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีสติ เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ขอให้การทำความดีครั้งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนครู และทุกคนต่อไป