อบรมการใช้ ว PA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ วPA เป็นกลไกขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีวิทยากร คือ ดร.ศุภโชค ปิยะสันติ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 และนายดนัยวัฒน์ มณี ผอ.โรงเรียนบ้านปางมะหัน สพป.เชียงราย เขต 3 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน