สพฐ. รับมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน ในโครงการ “KUBOTA” ปันน้ำใจให้น้อง จากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน ในโครงการ “KUBOTA” ปันน้ำใจให้น้อง จากนางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี นายสุรชัย ตรงมหวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส-บริหารภาพลักษณ์องค์กร นายชนะ สุ่มมาตย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นางสายสนม สนแจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
.
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การเรียน จำนวน 5,000 ชุด มูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 750,000 บาท ภายใต้โครงการ “KUBOTA” ปันน้ำใจให้น้อง เพื่อมอบให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างโอกาสด้านการศึกษาที่ดีในอนาคตให้กับนักเรียน โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน โดยมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ในช่วงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี

“สพฐ. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์และมีคุณค่าต่อการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในสังกัด สพฐ. สำหรับกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนที่ทางบริษัทฯ มอบให้ สพฐ. จะดำเนินการมอบให้กับนักเรียนตามความเหมาะสม และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์