สพม.ตรัง กระบี่ เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนเตรียมการสอบ TGAT/TPAT

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา TGAT/TPAT “กล่องความรู้ สู่ความสุข” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) (เพิ่มเติม) ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 139 คน ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง