สพม.ชลบุรี ระยองจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รุ่นที่ 1 )

นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวคำปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดีและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสีดาแกรนด์บอลลูม โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างให้สามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้เข้ารับการพัฒนาให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 282 คน