สพม.ตรัง กระบี่ จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังและการบริหารงบประมาณภาครัฐในสถานศึกษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังและการบริหารงบประมาณภาครัฐในสถานศึกษา โดยมี นายอุทัย  ก่งเซ่ง และนายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรม ณ ห้องธนารมย์ 1 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังและการบริหารงบประมาณภาครัฐในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินการคลังและพัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติและประสบการณืในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางกุลิสราพ์  บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม