สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สู่หลักสูตรสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สู่หลักสูตรสถานศึกษา กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษา สู่สถานศึกษา เป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 211 โรงเรียน วิทยากรได้รับเกียรติ จาก นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคุณครู ในสังกัด โดยก่อนเริ่มการอบรม ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดกิจกรรมสุดยอดการอ่าน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด