การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

วันที่ 28 มกราคม 2567 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารการตัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดการประชุมและให้กำลังใจแก่คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี นายคำรณ จวนอาจ และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมสีหราช

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาตระหนักถึงคุณค่าในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีความเข้าใจถึงสภาพบริบทการจัดการศึกษาของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และขับเคลื่อนการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รวมทั้งสิ้นจำนวน 125 คน


ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า การแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นให้ทางโรงเรียนบริหารจัดการ โดยใช้วิธีการกั้นผนังเบาครู 1 คนต่อนักเรียน 2 ชั้นโดยเปิด dltv ครูปลายทางเป็นผู้ควบคุมชั้นเรียนทำหน้าที่คอยชี้แนะสรุปสาระสำคัญให้กับนักเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน ครูต้องมีการบันทึกหลังการสอน เพื่อนำผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนนำข้อด้อยจุดบกพร่องของผู้เรียน มาสร้างโอกาสในการพัฒนาแบบตรงจุดซึ่งจะผูกโยงกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ฝากผอโรงเรียน และคุณครูช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนได้เติมเต็มศักยภาพอย่างหลากหลาย ทั้ง 129 โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ให้นำแนวทางการนำ dltv ไปปรับใช้ ให้ตรงตามบริบทของโรงเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีปัญหาครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงเอก ให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ในการนำปัญหา มาเป็นประเด็นท้าทาย ในการพัฒนางานตามข้อตกลง นำข้อจำกัดของโรงเรียนมาเทียบกับค่าการพัฒนา จะสามารถชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง มีแนวทางการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น ผู้บริหาร ต้องสามารถ เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของคุณครู มีความศรัทธาสร้างความศรัทธา ให้กับคุณครู เมื่อศรัทธาเกิดขึ้นจะสามารถทำงานทุกอย่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ได้อย่างตรงจุด สิ่งสำคัญคือ ความร่วมมือของทุกฝ่าย ที่ทำงานประสานกันย่อมส่งผลสำเร็จต่อองค์กรโรงเรียน ได้อย่างยั่งยืน และเป็นกำลังใจให้การดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี “


ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานตามจุดเน้นของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายลงสู่โรงเรียน 3 ด้าน คือ 1 การจัดการเรียนการสอนด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม dltv 2 ห้องเรียนปลอดฝุ่น และ 3 ห้องเรียนปลอดเด็กผ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ได้ฝากถึงผู้อำนวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 ลงสู่โรงเรียนห้องเรียนเพื่อช่วยการพัฒนา ศักยภาพของผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น