สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ครบ 100%

วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และดร.สุนันทา รักพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบดิจิทัล (O-NET Digital Testing) เพื่อกำกับดูแลการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และเกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามแนวทางที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการ ตัวแทนศูนย์สอบ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในสังกัด

ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยได้จัดทำรายงานผลการทดสอบ O-NET และข้อมูลสารสนเทศแบบรายบุคคล ระดับโรงเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ รวมถึงรายงานข้อค้นพบที่ได้จากการตรวจข้อสอบอัตนัย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th