สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นายธิติวุฒิ มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวสุพัตรา ศิษย์ปู่ทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นวิทยากรสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้การดำเนินการวิเคราะห์สภาพบริบทและจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ สพท. และสถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดทำข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1