สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สู่หลักสูตรสถานศึกษา ให้กับครูวิชาการ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สู่หลักสูตรสถานศึกษา กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริต สามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรได้รับเกียรติ จากนายอำนวย เลื่อมใส นายกสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.สุรดิษ โยมา ศน.ทองอินทร์ ภูมิประสาท ศน.ปราณี สาระบาล และนางพิมพ์สุภา สินทรัพย์เพิ่มพูน ครูโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา เป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 211 คน ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด