โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายวินัย แป้นน้อย รองอ.สพป.ลำพูน ลำพูน เขต 1 รก.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดสันป่าสัก และโรงเรียนวัดป่าแดด โดยได้ลงพื้นที่กำกับติดตามโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนวัดป่ายาง และโรงเรียนตำบลริมปิง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ สพฐ. รวมทั้งได้ติดตามการขับเคลื่อนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานการป้องกันยาเสพติด การรับนักเรียน และการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของโรงเรียนในสังกัดฯ