สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระดับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ระดับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นางสาวพัฒนา เต็มเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการบริหารงานระบบการเงินการคลังภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรพงศ์ นิลไพรัช ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ และนางสาวสาคร จอกน้อย นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวอัญชลี จันทร์สิงห์ นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวสุภาวดี ศักดิ์สูง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จากสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์