สพฐ. – สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบ 0-NET ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และคณะครูให้การต้อนรับ

.

ในการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2566 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 694,857 คน แบ่งเป็น ทดสอบด้วย Paper Pencil จำนวน 4,765 สนามสอบ และทดสอบด้วยระบบการทดสอบดิจิทัล จำนวน 67 สนามสอบ โดยสนามสอบโรงเรียนพญาไท มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 233 คน แบ่งเป็น การทดสอบด้วย Paper Pencil จำนวน 113 คน 4 ห้องสอบ และทดสอบด้วยระบบการทดสอบดิจิทัล (Digital Testing) จำนวน 120 คน 3 ห้องสอบ

.

สทศ. จัดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเทียบเท่า จำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการทดสอบด้วย Paper Pencil และได้ขยายสู่ระบบการทดสอบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับสนามสอบที่มีความพร้อมเป็นครั้งแรก โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ O – NET จำนวน 262 แห่ง 

.

สำหรับแบบทดสอบ 0-NET วิชาภาษาไทย มีจำนวน 22 ข้อ แบ่งเป็น รูปแบบปรนัย 20 ข้อ (80 คะแนน) และรูปแบบอัตนัย 2 ข้อ (20 คะแนน) ได้แก่ (1) การเขียนเรื่องจากภาพ และ (2) การสรุปใจความสำคัญของบทอ่าน เน้นวัดมาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม ม.6/5 เขียนย่อความ จากเรื่องที่อ่าน และ ม.6/8 เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

 .      

 สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดย สทศ. ได้จัดทำรายงานผลการทดสอบ O-NET และข้อมูลสารสนเทศ แบบรายบุคคลและระดับโรงเรียนทั้ง 6 ฉบับ รวมถึงจัดทำรายงานข้อค้นพบที่ได้จากการตรวจข้อสอบอัตนัย ซึ่งนักเรียน ครูผู้สอน หรือผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดได้ที่เว็บไชต์ www.niets.or.th