สพป.ปทุมธานี เขต 2 ส่งกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษา O-Net ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายสุริยา  ทองบุญมา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนางจิตสุภา อนุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์  ดำเนินการจัดส่งกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษา (O-Net) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดให้กับ ผู้แทน สทศ.เรียบร้อยแล้ว