สพฐ. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัล TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน
ตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สพฐ. (ศดร.สพฐ.) เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จพระราชทานรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ณ MCC HALL ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวพระดำริ
ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ โดยกระบวนการ
และแนวคิด คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ เพื่อห่างไกลยาเสพติด ซึ่งภูมิต้านทานทางจิตใจจะเกิดขึ้นได้ก็จากการทำ “สิ่งที่ดีงาม” Dancercise เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
ที่แปลง “สิ่งดีงาม” จากนามธรรม เป็นรูปธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ซึ่งเป็นวัยที่มีความแข็งแรง มีความกระตือรือร้น ได้มีเวทีแสดงพลังความสามารถ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองเกิดทักษะที่สามารถเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด การแข่งขันเริ่มจากระดับภาค มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 307 ทีม คัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 49 ทีม โดยก่อนการแข่งขันระดับประเทศ
ทีมที่เข้ารอบจะได้รับโอกาสการเข้าค่ายเพื่อเติมเต็มความฝัน รับการพัฒนาทักษะ ต่อยอดการเต้น
ที่ทุกคนชื่นชอบ ด้วยวิทยากรที่มีชื่อเสียง ตลอดจนทักษะด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
โดยจัดการแข่งขันต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 20 แบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น ตามกลุ่มอายุคือ รุ่น Junior
รุ่น Pre -Teenage และรุ่น Teenage โดยเกณฑ์การพิจารณาตัดสินที่สำคัญ ได้แก่ ความสามัคคี ความแข็งแรง ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และความสนุกสนาน การใช้ท่าเต้นที่ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพสอดคล้องกับ
จังหวะดนตรี