สพม.39 เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางของ “ศีล สมาธิ ปัญญา ” ประจำปีงบประมาณ 2562

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางของ “ศีล สมาธิ ปัญญา ” ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ได้กำหนดนโยบายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกต้องผ่านการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางของ “ศีล สมาธิ ปัญญา ” ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการฝึกอบรมจิตใจ พัฒนาแนวความคิด ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาตนเองตามหลักของศีล สมาธิ และปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรม คือ 1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 2. เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และ3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจถึงหลักและวิธีการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน
ซึ่งการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในครั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 74 คน ได้รับเกียรติจากนายสมวุฒิ ศรีอำไพ อดีต ผอ.สพม.41 บรรยายพิเศษ และได้รับความร่วมมือจากท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิเชียรธรรมนาท เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง และคณะพระวิทยากรทุกรูป จัดระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2 (ดีเด่น) วัดหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

Alisa Pratumpo
Latest posts by Alisa Pratumpo (see all)