ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารด้านการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เครือข่ายโป่งนก อ.เทพสถิต

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเครือข่ายโป่งนก อ.เทพสถิต ในการมอบนโยบายการบริหารด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในเครือข่าย ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดยมีนายสุทิน  ลาภประเสริฐ ผอ.โรงเรียนบ้านศิลาทอง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และรับทราบนโยบายจากผู้บังคับบัญชาด้านการจัดการศึกษาประจำปี 2562 และสร้างสัมพันธภาพของบุคลากรทั้งเก่าและใหม่ภายในเครือข่าย ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครูผู้ข่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ และบุคลากรของเครือข่ายโป่งนก  ซึ่งมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนโป่งนก เข้าร่วมประชุม จำนวน 130 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากน.ส.บุญยกร  ประกอบวรการ ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศิลาทอง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ