สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรบเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 3  มอบหมายนายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ  การอบรบเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) บริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน  มีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และครูวิชาการ ในสังกัดทุกโรงเรียน  ใน อ.จัตุรัส ,อ.หนองบัวระเหวและอ.เนินสง่า วิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการกลุ่ม ICT คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงข้อมูลระบบสารสนเทศ จากโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3