สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้ถูกต้องครบถ้วนทุกองค์ประกอบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 284 คน ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 303 คน