สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในการนี้ได้พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบนโยบายการจัดการศึกษา ประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมลงนาม MOU โครงการปลูกและผลิตพืชตามศาสตร์พระราชา ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562