ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่จังหวัด (TSQM-A)

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่จังหวัด (TSQM-A)

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่จังหวัด (TSQM-A) โดยมีนายภพเดชา บุญศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1, นางนิลยา ทองศรี และ ดร.กฤติญดา อ่อนคล้าย ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละระยะ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมหนุนเสริม ณ ห้องประชุมดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ