สพม.เพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา สนามสอบโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม และสนามสอบโรงเรียนหนองไผ่

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางละออง หาญยากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินการจัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม และสนามสอบโรงเรียนหนองไผ่ ซึ่งการจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สพม.เพชรบูรณ์ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่ให้ข้อมูลและอำนวยการความสะดวกในการกำกับติดตามการจัดสอบในครั้งนี้เป็นอย่างดี