การประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำคณะกรรมการสถานีแก้หนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนักประชาสัมพันธ์ ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย สพม.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1-6 ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย ตัวแทนธนาคารออมสิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธการ ธ.อ.ส.ตัวแทนผู้เป็นหนี้ โดย ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่