นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนตามความสนใจ ความถนัดของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง ตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีภูมิคุ้มกันและสุขภาวะที่ดี ดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย ครอบคลุม ๓ ขอบข่าย  คือ การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน ๔๗ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน ครูแนะแนว/ครูที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียนละ ๑ คน   รวมทั้งสิ้น ๑๔๑ คน คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ ในนามศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒