สพม.เพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 สนามสอบโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ และสนามสอบโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางกอบกูล ศรีคำมี ศึกษานิเทศก์ และนางฐิติพร คุ้มสุวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไป ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา2566 เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินการจัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ และสนามสอบโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ซึ่งการจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สพม.เพชรบูรณ์ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการกำกับ ติดตามการจัดสอบในครั้งนี้เป็นอย่างดี