สพฐ.เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่น ๙

++++ นายอัมพร พินะสา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตรวจเยี่ยมชี้แจงสร้างความเข้าใจระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ.๒๕๖๑ และสร้างความเข้าใจในบทบาทของสถานศึกษา  ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ ในการประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่น ๙  เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑  ซึ่งการจัดกิจกรรมฝึกและพัฒนาศักยภาพ ภายใต้ระเบียบ ม.ท.ศ. จะจัดให้มีอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  โดยในปี ๒๕๖๑ มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๙ เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒  ณ โรงเรียนมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๑๖๙ คน นักเรียนชาย ๓๘ คน นักเรียนหญิง ๑๓๑ คน โดยจำแนกตามหลักสูตรการเรียน  สายสามัญจำนวน ๑๕0 คน และสายอาชีพ จำนวน ๑๙ คน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความมีจิตอาสา  เราทำดีด้วยหัวใจมีจิตสาธารณในการช่วยเหลือสังคม  ตระหนักรู้เห็นคุณค่าความสำคัญชองการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  สร้างความรักความสามัคคี   มีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติงานจริง  และทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน  มีการพัฒนากลไกเครือข่ายนักเรียนทุนฯและจัดทำแผนปฎิบัติการเครือข่ายพี่สอนน้อง – เพื่อนช่วยเพื่อน  ที่สามารถช่วยเหลือดูแลกันและกันอย่างเกื้อกูล  และช่วยประสานข้อมูลให้กับโครงการทุนฯ  โดยได้น้อมนำยึดมั่นปฎิบัติตามแนวพระราชดำรัส “เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ มีความสุข” มาเป็นเป้าหมายในการดำรงตนในฐานะนักเรียนทุนพระราชทาน ที่มีความรักในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมตอบแทนคุณแผ่นดิน  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑.

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ

ดูภาพทั้งหมด https://web.facebook.com/baanjong/media_set?set=a.2248291895211946&type=3