สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา O-NET, NT, RT ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา O-NET, NT, RT ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2562 ให้สูงขึ้น และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูในอันที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียน และส่งเสริมการรวมกลุ่มทางด้านวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพมุ่งสู่คุณภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ และได้รับเกียรติจาก คณะศึกษานิเทศก์มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ จำนวน 102 คน ประกอบด้วย ประธานและเลขากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูผู้สอนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT, RT ลำดับที่ 1 ของแต่ละกลุ่มจำนวน กลุ่มละ 17 คน ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด