พิธียกเสาเอกอาคารเรียน และอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 10.49 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารเรียน และอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอุดม อินทา นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.กำแพงเพชร นายคมศร ศุระศรางค์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง นายเกียรติ รุ่งคณาวุฒิ นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพม.กำแพงเพชร ร่วมในพิธี โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวิเชียรธรรมนาท เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง เป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีดังกล่าว

การจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้มอบอำนาจให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร
ณ บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้บริการการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายในเขตตรวจราชการที่ 18 มีเขตพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี กำหนดการเปิดทำการเรียนการสอน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2567 ระยะเริ่มต้นได้ประกาศรับนักเรียน จำนวน 48 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน 24 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน 24 คน โดยนักเรียน
จะไปเรียนประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยพี่เลี้ยง จนกว่าอาคารสถานที่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชรจะแล้วเสร็จ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะสืบสานอุดมการณ์ และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนผู้มีศักยภาพสูงของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไป

นายรุจิภาส ภู่ทอง