สพฐ.ออกอากาศสดรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “สพฐ. พร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562”

++++ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ตอน สพฐ. พร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอม ซึ่ง สพฐ. ได้วางมาตรการไว้แล้ว แต่เพื่อให้การขับเคลื่อนงานปีการศึกษา 2562 เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้เน้นย้ำทำความเข้าใจเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา , การพัฒนางานวิชาการ ปีการศึกษา 2562 , โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย , ห้องเรียนปลายทาง DLTV , การเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง เป็นต้น นอกจากนี้ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน ทั้งเรื่องความปลอดภัย ความพร้อมของห้องเรียน โรงอาหาร สุขาที่สะอาด และเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยที่สุด สพฐ. ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปติดตามทุกเขตพื้นที่ ทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ว่ามีความพร้อมหรือไม่ ทั้งในเรื่องความพร้อมการเตรียมการสอนของครู การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้รายงานผลการจัดสรรกลับมาให้ สพฐ. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม นี้ ตามที่ เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายไว้แล้ว สำหรับการร่วมรายการฯ ในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักสำนักอำนวยการ ร่วมตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ภาพ/ข่าว รุณฤดี  เลาหะพันธ์