สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในการมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายบรรพต  ทองเกิด ประธานเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจทิศทางการปฏิบัติงาน นโยบายการศึกษา และแนวโน้มการจัดการศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการพัฒนาเป็นกระบวนการจัดการศึกษาในลักษณะภาคี  ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจาก น.ส.สมลักษณ์  วิจบ และนางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรในเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน ณ โรงแรมสยามริเวอร์ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ