สพป.สระบุรี เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 (Kru Innovator 2024)

26 มีนาคม 2567 ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 (Kru Innovator 2024) ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูนักนวัตกรในการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย และให้ฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรม โดยมุ่งหวังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางการศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางการศึกษา ในเวทีวิชาการ การอบรมในโครงการจะใช้รูปแบบ Blended Learning (On-site / Online /On Demand) ระหว่างเดือน มีนาคม – สิงหาคม 2567 ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สมัครใจ รวมทั้งสิ้น 52 คน จากสถานศึกษา 23 แห่ง ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร