สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สพม.แพร่ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ระยะเร่งด่วน (Quick win) ปี2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ โดย นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย นางศุภมาส สินมณี , นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่ , นางชัชฎาพร ตุ้ยเต็มวงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะกรรมการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเร่งด่วน(Quick win) ปี2567 ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร ในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยคำนึงถึงกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน เข้าใจสิทธิส่วนบุคคลไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของแหล่งข่าว และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่าง ๆ และวิธีการนำเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆที่ทันยุคสมัย โดยมีคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ จากโรงเรียนในสังกัดและภายในสำนักงานเขตฯ ร่วมการอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอธิชัย ต้นกัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ เป็นวิทยากร บรรยาย แลกเปลี่ยนข้อมูลทัศนะด้านการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อต่างๆ ที่มีอิทธิพลของ AI ในปัจจุบันและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยคำนึงถึงการเคราพสิทธิส่วนบุคคลและกฏหมายด้าน พรบ.การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับภาคบ่าย นายณภัทร เมฆอากาศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มอำนวยการ อธิบายการผลิตสื่อและใช้ AI ในการผลิตงานภาพเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในงานด้านประชาสัมพันธ์ สพม.แพร่ ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

Latest posts by พรชัย เอี่ยมนุ้ย (see all)