สพม.เพชรบูรณ์ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My-Office

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My-Office โดยมี นางละออง หาญยากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ นายศุภชัย รัววิชา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถใช้งานระบบการขออนุญาตไปราชการ การลา การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการและระบบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My-Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์