สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ , สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ (กกต.จังหวัดแพร่) , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดแพร่ (กอ.รมน.จังหวัดแพร่) , สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 16 โรงเรียน จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ภายใต้ กิจกรรม “สพม.แพร่ ยืนหยัด ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน” ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ , สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ (กกต.จังหวัดแพร่) , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดแพร่ (กอ.รมน.จังหวัดแพร่) , สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 16 โรงเรียน ประกอบด้วย

1.โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 2.โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

3.โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 4.โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม

5.โรงเรียนเมืองแพร่ 6.โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

7.โรงเรียนสองพิทยาคม 8.โรงเรียนเวียงเทพวิทยา

9.โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 10.โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

11.โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 12.โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

13.โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 14.โรงเรียนลองวิทยา

15.โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 16.โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ภายใต้ กิจกรรม “สพม.แพร่ ยืนหยัด ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน” ปีงบประมาณ 2567
โดย นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานและร่วมลงนาม MOU พร้อมด้วย หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เพื่อ

1. ขอความร่วมมือ ภาคคีเครือข่าย ในการส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดพัฒนาประธาชาธิปไตย สร้างวิถีพลเมืองให้นักเรียน และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย


2.พัฒนาครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานักเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

3.พัฒนานักเรียนแกนนำสภานักเรียนและนักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักประชาธิปไตย


โดยมี นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่ กล่าวรายงานการจัดงาน และนางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพม.แพร่ และคณะผู้ติดตามภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีฯ

รายนามร่วมงานจากภาคีเครือข่าย และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
นายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ผู้แทน นายสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
นายชนวิท พิมพิลา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่
พันตรีโอภาส ปานอินทร์ รองหัวหน้าฝ่ายงานข่าวฯ กอ.รมน.จังหวัดแพร่ ผู้แทน พันเอกธำรงศักดิ์ บุญทักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ (ฝ่ายทหาร) (กอ.รมน. จังหวัดแพร่)
นางอะโมนา เทพสุทธิ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ผู้แทน นางอาทิตยา หมื่นเทพ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่
นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
นายกัมพล ภิมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
นางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
นางวาสนา สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
นายสุริยน สายสนองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา
นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังชิ้นวิทยา
นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม
นายโสภณ สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
นายวีระชัย จันทร์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
นายธนวัฒน์ คำลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่
นางณปภา สินมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม
นางดวงพร วงศ์ดาว ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
ว่าที่ร้อยตรีปฏอภาณ อินทเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
นางแสงเดือน คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

Latest posts by พรชัย เอี่ยมนุ้ย (see all)