Infographic กระบวนการให้บริการประชาชน

กระบวนงานระดับ สพฐ

– กระบวนงาน การให้บริการ การขอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

– การให้บริการเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– การขอจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้

กระบวนงานระดับ สพท.

– กระบวนงาน การขอจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

กระบวนงานระดับสถานศึกษา

– การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

– กระบวนงาน การรับนักเรียนของโรงเรียน