ศธ. จัดงานรดน้ำขอพร “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช นายพัฒนะ พัฒนทวีดล นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง นายสุรินทร์ มั่นประวงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ผู้บริหารระดับองค์กรหลัก และหน่วยงานในกำกับ ตลอดจน ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
.
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน กล่าวว่า ขอชื่นชมพวกเราชาวกระทรวงศึกษาธิการ ที่ยังคงรักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับวันสงกรานต์ ซึ่งเราถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ มีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนความ เป็นไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประกอบไปด้วยวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวนั้น อาจกล่าวโดยรวมได้ว่าเป็นเทศกาลสำคัญต่อการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาอย่างยาวนาน จึงขอให้ช่วยกันรักษาประเพณีในการเล่นน้ำเทศกาลสงกรานต์อย่างมีวัฒนธรรม ช่วยกันประหยัด และตระหนักในคุณค่าของน้ำ แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ไทยเราไว้ โดยเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยเป็น Soft Power ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากการที่องค์การยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)
.
“ขอให้โอกาสเทศกาลสงกรานต์นี้ เป็นห้วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความสุข ความรัก ความสามัคคี และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุข ความเจริญ ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ” รมว.ศธ. กล่าว