เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” ลงนาม MOU กับ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ยกระดับพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครูสังกัด สพฐ.

วันที่ 17 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกับ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี นางแจน โทมัส รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่าอธิการบดีเป็นผู้แทนลงนาม ทั้งนี้มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เป็นสักขีพยาน เมื่อ เวลา 11.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน 2567
.

ในการนี้นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ได้ประกาศเจตนารณ์ในการช่วยเหลือประเทศไทย โดยการพัฒนาครูภาษาอังกฤษกับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยในระยะเริ่มแรกจะมีการพัฒนากับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จำนวน 40 คน และขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัด สพฐ. ต่อไป
.
กรอบความร่วมมือระหว่างสพฐ. กับ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ครอบคลุมเรื่อง
1) การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และสื่อการเรียนการสอนที่เป็นความสนใจร่วมกัน
2) การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา
3) การบรรยายให้ความรู้และการอบรมพัฒนา
4) ความร่วมมือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายอาจร่วมกันจัดขึ้นในอนาคต
.
Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในนิวซีแลนด์ โดยเป็นที่รู้จักในด้านนวัตกรรม ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และการเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีความร่วมมือด้านการศึกษากับไทยในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการริเริ่ม ทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยน ความร่วมมือด้านการวิจัย การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ การพัฒนาทางวิชาการ นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้ขยายความร่วมมือกับสังกัด สพฐ. เพื่อยกระดับพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูสังกัด สพฐ. ต่อไป