แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567