สศศ. พร้อมรับเด็กด้อยโอกาส เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ 53 แห่งทั่วประเทศ

วันที่ 17 เมษายน 2567 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2567 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ในฐานะที่กำกับดูแล สพฐ. และ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ที่การดำเนินการรับนักเรียนในปีนี้ เด็กจะมีที่นั่งเรียนทุกคน และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กอย่างเท่าเทียม แต่ขณะเดียวกันยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีฐานะยากจน กำลังประสบปัญหายากลำบากในชีวิต จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้ทราบว่า ยังมีโรงเรียนที่ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอยู่ทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนในสังกัด สศศ. จำนวน 53 แห่ง ที่ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนได้ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 นี้

.

นางภัทริยาวรรณ กล่าวต่อไปว่า เนื่องด้วยทุกวันนี้ เรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาดูจะเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากที่สุด และหาทางออกได้ยากที่สุด เพราะขณะที่การศึกษาเป็นเหมือนประตูสู่โอกาสสำหรับเด็กหลายคน ก็ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง เนื่องด้วยฐานะที่ยากจนและต้นทุนชีวิตที่น้อยกว่าคนอื่น แต่เราจะทลายกำแพงเหล่านั้น ด้วยการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กทุกคน เนื่องจากโรงเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษนั้น มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาให้ความอุปถัมภ์ เพื่อสร้างโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียม ในการดูแลเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก มีชีวิตที่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

.

“ทั้งนี้ โรงเรียนสังกัด สศศ. จัดตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา โดยจัดการศึกษาแบบอยู่ประจำ และไป-กลับ ซึ่งนักเรียนจะได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยโรงเรียนจัดที่พักให้อยู่ประจำ จัดเลี้ยงอาหาร 3 มื้อ มีเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ส่วนตัว จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่นเดียวกับสถานศึกษาปกติทั่วไป และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งมีบุคลากร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำ สถานที่เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐาน สามารถไปประกอบอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ โดยที่ผ่านมามีเด็กที่อยู่ในโรงเรียนสังกัด สศศ. จบการศึกษาออกไปแล้วมีทักษะประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี นับว่าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้เด็กที่ขาดโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ รมว.ศธ. เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม” ผอ.สศศ. กล่าว

.

สำหรับข้อมูลการติดต่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. เพื่อเด็กยากลำบากได้เข้าเรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กทม. โทรศัพท์ 0-2245-0448, 0-2245-1700 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 58 จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-24460-353 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส โทร. 0-7358-4077 (บุคคล) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 65 จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0-7467-3982 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7735-5481, 0-7735-5334 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7530-2187 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 0-77611-020 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0-7568-9030 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา โทรศัพท์ 0-7640-6429, 0-7640-6486 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7627-9239 (ชั่วคราว 08-8762-4902) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง โทรศัพท์ 0-7788-0891 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0-3457-9241 

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต โทรศัพท์  0-3468-6026 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3277-2860, 0-3277-2863-4 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  33 จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3679-6833 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 0-5647-7013 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โทรศัพท์ 0-5589-5561 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0-5671-3475 ต่อ 11, 08-8282-6027 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5538-9958 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 61 จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5345-6494, 0-5208-0784 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5312-1131 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5385-6080 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5310-6933 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์/โทรสาร 0-5377-1932 ต่อ 11/09-4758-9994 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0-5471-9370 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์  0-5306-1258 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5306-2050-1 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22  จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5306-5141 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-7036

.

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี โทรศัพท์ 0-5421-7128, 0-5422-6823 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา โทรศัพท์  0-5446-8129 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5459-7184 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน     โทรศัพท์ 0-5352-9480 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4326-7165 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52  จังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4285-0959, 0-4203-9224 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0-4270-7677 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 0-4241-4820 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4551-1131 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4356-9034 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 0-4558-1097

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4543-5284 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0-4463-2101 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-4562-5943, 0-4561-5940 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0-3930-9185-6 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-17616-722 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7367-2090 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7345-1082 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 08-6481-3747 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 0-7483-9706 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7453-6206 

โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0-3430-0470 

โรงเรียนเยาววิทย์ โทรศัพท์ 0-7649-9506 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สระแก้ว และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 0-3742-5251